قدرت خداي پويشي:چالش الهيات پويشي در حل مسئله «شر»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398

محسن مقري/ دانشجوي دکتري فلسفة علم دانشگاه صنعتي شريف     mohsen.moghri@yahoo.com
دريافت: 15/01/1398 ـ پذيرش: 16/05/1398
چکيده
«الهيات پويشي» قدرت صرفاً ترغيبيِ خداوند را مانع گرفتار آمدن آن در دام مسئلة «شر» مي‌بيند و بدين روي، برتريِ هستي‌شناسي خود را نسبت به «الهيات» خداي گشوده اعلام مي‌دارد. اما الهيات خداي گشوده، خداي پويشي را به همان اندازه مسئول شرور جهان مي‌شناسد و حتي راه‌حل‌هايي را به مسئله «شر» با توسل به قدرت جبريِ خداوند ارائه مي‌دهد. در اين مقاله، ضمن تشريح قدرت خداي پويشي، به نزاع دو مکتب بر سر مسئله «شر» ورود پيدا مي‌کنيم. سپس با ارائة تحليلي از مواضع دو طرف، اولاً به برخي نقيصه‌هاي «الهيات خداي گشوده» در نقد «الهيات پويشي» و نيز پاسخ‌گويي به مسئله «شر» اشاره مي‌کنيم. ثانياً، نشان مي‌دهيم که الهيات پويشي در صورتي مي‌تواند پاسخ درخوري به مسئلة مزبور ارائه دهد که از ابهامات و نقيصه‌هاي مندرج در مفهوم «قدرت خداي پويشي» اجتناب ورزد. اگرچه الهيات پويشي پاسخ مناسب‌تري به مسئله «شر» ارائه مي‌دهد، اما دچار ابهاماتي دربارة قدرت خداي پويشي است که از ارزش اين پاسخ به شدت مي‌کاهد.
کليدواژه‌ها: الهيات پويشي، الهيات خداي گشوده، قدرت خداوند، مسئله «شر»، قدرت ترغيبي، قدرت جبري.