اثبات الهي بودن متن قرآن كريم با استفاده از تحليل فرايند ساخت معنا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398

محمدكاظم شاكر/ استاد دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبائي     mk_shaker@yahoo.com
 حسام امامي دانالو / دانشجو دكتري «علوم قرآن و حديث»، دانشگاه علامه طباطبائي     hesam.e.danaloo@gmail.com
دريافت: 24/01/1398 ـ پذيرش: 04/06/1398
چکيده
الهي يا بشري بودن متن قرآن کريم، توجه دين‌پژوهان را به خود جلب کرده است. هر يک از آنان ديدگاه خود را دراين‌باره به بخشي از آيات قرآن کريم مستند مي‌کند. پژوهش حاضر به دنبال کشف ديدگاه خود قرآن کريم است و در اين مسير، با استفاده از تحليل «فرايند ساخت معنا» در يک ارتباط موفق، براساس دانش زبان‌شناسي و با توجه به تدريجي بودن نزول آيات قرآن کريم و همزماني آن با دريافت واکنش‌هاي مخاطبان از سوي پديدآورندة متن، چنين به دست آمد که متن قرآن کريم الهي است. ضرورت استفاده از روش مذکور بدين‌سبب است که طرف‌داران هر يک از اين دو ديدگاه، يعني الهي يا بشري بودن متن قرآن کريم، آياتي از قرآن کريم را، که گروه مقابل آنها را به عنوان شاهدي بر ديدگاه خود ذکر کرده است، به تأويل برده و به‌نوعي رد مي‌کنند، اما به نظر مي‌رسد با توجه به تعامل قرآن کريم با مخاطبان و روش «تحليل فرايند انتقال معنا» در زبان‌شناسي در اين پژوهش، بتوان نتيجة مذکور را به خود قرآن کريم و نه ديدگاه صاحب‌نظران نسبت داد.
کليد‌واژه‌ها: الهي بودن قرآن، بشري بودن قرآن، فرايند انتقال معنا، قرآن و معناشناسي.