تحليل بسترهاي ايمان از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398

حامد حسينيان / دکتري فلسفۀ دين     Safir.Shahed@Gmail.com
دريافت: 19/12/1397 ـ پذيرش: 16/06/1398
چکيده 
ايمان فرايندي است که از مقدمات و بسترهاي زمينه‌ساز شروع مي‌شود و در نقطه‌اي به عزم ايمان منجر مي‌شود و از آن پس شدت مي‌گيرد. از آن‌رو که تبيين فرايند ايمان در قرآن از بايسته‌هاي قرآن‌پژوهان و دين‌شناسان است، در اين مقاله تلاش شده است بسترهاي ايمان‌ساز و نقش آنها بررسي شود. بدين منظور، با دقت تمام، آيات قرآن بررسي شد و هرچه در بيان قرآن به عنوان مقدمۀ ايمان براي مؤمنان ذکر شده بود، جمع‌آوري گرديد. اين مقدمات پس در چهار دستۀ زمينه‌هاي اخلاقي، معرفتي، ايماني و کرداري جاي گرفت. مطابق يافته‌هاي پژوهش، ايمان افزون بر معرفت، نيازمند بسترهاي اخلاقي و رفتاري است و هر نهادي زمينۀ پذيرش ايمان را ندارد. همچنين هر مرحله از ايمان نيز در افزايش مراتب بعدي ايمان نقش زمينه‌اي دارد و براي رسيدن به ايمان مطلوب، ضروري است.
کليدواژه‌ها: ايمان، قرآن، زمينه‌هاي ايمان، معرفت، اخلاق، کردار