اهداف و چشم انداز

درسال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در کشور هستيم و اين آغازي است براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. با وجود اين، متأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و اثرگذارترين دانش‌ها، مانند دانش كلام، راه‌هاي ناپيموده زيادي وجود دارد. بر اين اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) به انتشار دوفصلنامه‌اي علمي ـ `پژوهشی با عنوان «معرفت كلامي»همت گماشت.

 

اهداف كلي نشريه
1.    تبيين و نشر معارف ديني در حوزه‌هاي مختلف كلام‌پژوهي و پاسخگويي به پرسشهاي اين عرصه
2.     ايجاد فضايي مناسب براي تضارب آراء و رشد علمي پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه‌هاي متنوع علوم كلام
3.     گسترش و تقويت ارتباط علمي ميان حوزه و دانشگاه؛
4.     معرفي و نقد آثار، آراء و نظريات علمي و تحقيقاتي كلامي ؛

 

حوزه های موضوعی مورد تاکید در این نشریه
1.    فلسفه دين
2.    كلام جديد
3.    كلام قديم
4.    تطورات تاريخي علم كلام
5.    كلام تطبيقي بين  المذاهب و بين الاديان
6.    پرسشهاي نوظهور كلامي