راهنمای نویسندگان

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

شرايط

1. مقالات داراي صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل بوده و با قلمي روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.
2. مقالات دنباله‌دار نـباشند و حجم آنها (حداقل 4000 و حداكثر 8000 كلمه) تنظيم گردد.
3. مقالات، نبايد به عنوان بخشي از كتاب، يا به عنوان مقاله چاپ شده باشند.
4. مقالات ترجمه‌اي تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

ب) ساختار

1. چكيده مقاله: (حداقل 150 و حداكثر 180كلمه) شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگي پژوهش و اجمالي از يافته‏ هاي مهم پژوهش
2. كليدواژه ‏ها: شامل حداكثر 7 واژه كليدي.
3. مقدّمه مقاله، شامل تعريف مسئله، پيشينه اجمالي پژوهش، ضرورت و اهميت طرح، جنبه نوآوري بحث، سؤالات اصلي و فرعي.
4. در سامان‏دهي بدنة اصلي مقاله، يكي از شرايط زير لازم است: الف ـ ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمي؛ ب ـ ارائه كننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ ج ـ ارائه كننده استدلال جديد براي يك نظريه؛ د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه.
5. نتيجه‌گيري: بيانگر يافته ‏هاي تفصيلي تحقيق است كه به صورت گزاره ‏هاي خبري موجز بيان مي‏ گردد.
6. فهرست منابع: (اعم از فارسي، عربي، و لاتين) كه به شكل بايد تنظيم گردد:
ـ نام خانوادگي و نام نويسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه يا تحقيق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.
ـ نام خانوادگي و نام نويسنده،سال نشر، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره نشريه، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.
7. ارجاعات، بايد بين‌متني باشند: (نام‌خانوادگي، سال نشر، جلد، صفحه)