استشهاد

واكاوي استشهاد به حديث (اعرفوالله بالله) در برهان صديقين

سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391، ص 107 ـ 126

Ma'rifat-i Kalami، Vol.3. No.2, Fall & Winter, 2012-3

سيدمحمدحسن صالح* / محمد جعفري**

چکيده

برهان صديقين از مهم‌ترين براهين مورد استناد حکماي مسلمان در اثبات خداوند بوده است. برخي از فلاسفه مانند حاجي سبزواري احاديثي را مانند «اعرفوا الله بالله» در راستاي تأييد برهان صديقين دانسته و بدان استشهاد کرده‌اند. در اين مقاله کوشيده‌ايم با روش توصيفي ـ تحليلي و گردآوري کتابخانه‌اي، ضمن بررسي انتقادي اقوال و تفسيرهاي مختلفي که دربارة حديث مزبور ارائه شده است، وزانت استشهاد به حديث «اعرفوا الله بالله» در راستاي تأييد برهان صديقين را در ميان تفاسير گوناگون روشن كنيم. به نظر مي‌رسد، اين استشهاد مطابق ظاهر حديث است و با توجه به خانوادة حديثي (معرفة الله بالله) پذيرفتني است.

کليدواژه‌ها: برهان صديقين، معرفة الله بالله،‌ حاجي سبزواري، استشهاد.

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه