ابن‌تيميه

مخالفت‌هاي اهل سنت با ديدگاه‌هاي ابن‌تيميه دربارة فضايل اميرالمؤمنين علیه السلام؛ با تأکيد بر ابن‌حجر عسقلاني

سال دهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

عبدالرحمن باقرزاده / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه مازندران    a.bagherzadeh@umz.ac.ir
دريافت: 20/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398
چکيده
ديدگاه‌هاي کم‌سابقة ابن‌تيميه حراني در قرن هفتم، چهره‌اي متعصب از وي و قرائتي متحجرانه از اسلام به‌نمايش گذاشت و باعث شد تا موجي از مخالفت دانشمندان فريقين به‌ويژه عالمان مذاهب اربعة عامه، و حتي اتفاق نظر آنان در طرد و حکم قضايي به حبس طولاني وي را به دنبال داشته باشد. يکي از دانشمندان برجسته و ذوالفنون اهل سنت، ابن‌حجر‌عسقلاني است که در آثار گوناگون، ضمن تأييد برخي از ديدگاه‌هاي او، در پاره‌اي از مسائل به مخالفت با ديدگاه وي برخاست. سؤال اين است که آيا وي در فضايل اميرالمؤمنين علیه السلام هم مخالفتي با رويکرد ابن‌تيميه داشته است؟ اين مقاله که با روش تحليلي-توصيفي و با استفاده از منابع معتبر اهل سنت تدوين شد، به اين سؤال‌ پاسخ مثبت داده و به اين نتيجه رسيده است که وي با ديدگاه ابن‌تيميه دربارة مناقب اميرالمؤمنين علیه السلام مواضع يکسان ندارد.
کليدواژه‌ها: امام علي علیه السلام، ابن‌تيميه، ابن‌حجر عسقلاني، مناقب و فضايل.
 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه