سيداحمد حسيني

برداشت‌هاي عقلي از روايات دربارة مرجعيت ديني امام

سال دهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

سيداحمد حسيني / دانشجوي دكتري كلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     s.ahmadhosseini@yahoo.com
محمد جعفري / دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mjafari125@gmail.com
دريافت: 10/06/1398 ـ پذيرش: 30/10/1398
چکيده
با مراجعه به متون ديني مي‌يابيم که اهل‌بيت براي تبيين شئون خويش استدلال عقلي و نقلي داشته‌اند. در اين مقاله با روش کتابخانه‌اي تحليلي، استدلال‌هايي که اين ذوات مقدس براي بيان مرجعيت ديني خود در برابر مخالفان يا شيعيان اقامه کرده‌اند، بررسي مي‌شود. اين ادله، گاهي برون‌مذهبي‌اند و گاهي درون‌مذهبي؛ يعني در آنها به آموزه‌هاي مسلّم ميان مسلمانان يا شيعيان استناد شده است. ايشان امام را محافظ شريعت، هادي به‌سوي دين، حجت‌الله، قيم و ملازم با قرآن کريم، واجب‌الاطاعه و محل نزول جبرئيل دانسته‌اند و براي اثبات مرجعيت ديني امام، به اين موارد استدلال کرده‌اند.
کليدواژ‌ه‌ها: مرجعيت ديني امام، تبيين عقلي، حجت خدا، حفظ دين.
 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
65

نصب الاهي امام معصوم از منظر اهل بيت

سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 163 ـ 186

سيداحمد حسيني

چكيده

اين تحقيق در پي كشف نظر اهل‌بيت(ع) راجع به نصب الاهي يا انتخاب مردمي مقام امامت مي‌باشد. در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: غالب شيعيان، معتقدند كه اهل‌‌بيت(ع) منصوب به نصب الاهي هستند. در مقابل، عده‌اي مي‌گويند با استناد به منابع خود شيعه، عقيده به نصب الاهي امام باطل است؛ چرا كه بر اساس اين منابع، اهل‌بيت(ع)، اعتقادي به نصب الاهي امام نداشته‌اند، بلكه ايشان مقام امامت، به خصوص امامت سياسي. را وابسته به رأي و نظر مردم مي‌دانستند و به انتخابي بودن آن قائل بوده‌اند.

اين تحقيق، با روش توصيفي ـ تحليلي و مطالعه منابع روايي بر آن است كه اهل ‌بيت(ع) نه تنها امام معصوم(ع) را فردي منصوب از سوي خداوند براي هدايت و رهبري جامعه مي‌دانند، بلكه معتقدند خداوند از نظر تكوين نيز به امام معصوم(ع) مقام ويژ‌ه‌اي بخشيده، ايشان را به عنوان واسطة نزول نعمت‌هاي خود به مخلوقات منصوب كرده است. بر مردم واجب است با پذيرش امام معصوم(ع)، زمينه حاكميت وي را فراهم سازند.

كليدواژه‌ها: اهل‌بيت(ع)، امام معصوم(ع)، نصب تشريعي، نصب تكويني، انتخاب مردمي.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
163
محتوای تغذیه