معرفت سلبي

مراتب معرفت به خداوند از نگاه ديونيسيوس و سهروردي

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 29، پاييز و زمستان 1401، ص 57-72
 

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدرضائيان‌ حق/ استادیار گروه معارف اسلامي دانشگاه فرهنگیان     rezaeiyanhagh@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه