خدا

مراتب معرفت به خداوند از نگاه ديونيسيوس و سهروردي

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 29، پاييز و زمستان 1401، ص 57-72
 

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدرضائيان‌ حق/ استادیار گروه معارف اسلامي دانشگاه فرهنگیان     rezaeiyanhagh@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
57

كاوشي در مفهوم تصوري «خدا» در منابع روايي

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1396

محمدرسول ايماني / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي m_imanikhoshkhoo@sbu.ac.ir

دريافت: 0 03/07/1396ـ پذيرش: 14/12/1396

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه