برهان صديقين

موجود نمی باشد

واكاوي استشهاد به حديث (اعرفوالله بالله) در برهان صديقين

سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391، ص 107 ـ 126

Ma'rifat-i Kalami، Vol.3. No.2, Fall & Winter, 2012-3

سيدمحمدحسن صالح* / محمد جعفري**

چکيده

برهان صديقين از مهم‌ترين براهين مورد استناد حکماي مسلمان در اثبات خداوند بوده است. برخي از فلاسفه مانند حاجي سبزواري احاديثي را مانند «اعرفوا الله بالله» در راستاي تأييد برهان صديقين دانسته و بدان استشهاد کرده‌اند. در اين مقاله کوشيده‌ايم با روش توصيفي ـ تحليلي و گردآوري کتابخانه‌اي، ضمن بررسي انتقادي اقوال و تفسيرهاي مختلفي که دربارة حديث مزبور ارائه شده است، وزانت استشهاد به حديث «اعرفوا الله بالله» در راستاي تأييد برهان صديقين را در ميان تفاسير گوناگون روشن كنيم. به نظر مي‌رسد، اين استشهاد مطابق ظاهر حديث است و با توجه به خانوادة حديثي (معرفة الله بالله) پذيرفتني است.

کليدواژه‌ها: برهان صديقين، معرفة الله بالله،‌ حاجي سبزواري، استشهاد.

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
107

تقرير برهان صديقين سينوي به روش منطق صوري جديد

سال دوم، شماره اول، بهار 1390، ص 33 ـ 44

Ma'rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011

عسكري سليماني اميري*

چكيده

برهان صديقين يكي از براهين معروف در اثبات وجود خداست، پايه و اساس اين برهان حقيقت وجود و نفي شكاكيت در هستي است. در اين برهان وجود خلق پايه استدلال نيست. از اين‌رو گفته مي‌شود وجود خدا از غير او و خلق او اثبات نشده است. بنابراين در پايان معلوم مي‌شود كه از خود خدا وجود او اثبات شده است. با اين تفاوت كه در آغاز برهان نمي‌دانستيم آن كه پايه استدلال است و استدلال از آنجا آغاز شده، همان خدا است. طراح اين برهان فارابي است، ولي تقريري از آن ارائه نكرده است، بلكه اولين تقرير آن را ابن‌سينا به دست داده است. اين برهان را مي‌توان بر اساس منطق جديد هم در بخش منطق جمله‌ها و هم در بخش منطق محمولات صورت‌بندي كرد. مقالة پيش رو ضمن تقرير برهان صديقين ابن‌سينا صورت‌بندي آن را هم در منطق جمله‌ها و هم منطق محمولات ارائه داده است.

كليدواژه‌ها: برهان صديقين، ابن‌سينا، منطق جمله‌ها و منطق محمولات.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
33

جستاري در باب خداشناسي درآثار استاد شهيد مطهري

 

، سال اول، شماره دوم، تابستان 1389، ص 91 ـ 118

جستاري در باب خداشناسي درآثار استاد شهيد مطهري

عباس نيكزاد*

چكيده

در اين مقاله، بخش قابل‌توجهي از ديدگاه‌هاي شهيد مطهري در باب خداشناسي مورد توجه، تجزيه و تحليل قرارگرفته است. موضوعاتي از قبيل، الف: حدود توانايي عقل در باب خداشناسي؛ ادلّه ي اثبات وجود خدا و ج: ادّله اثبات يگانگي خدا. نوشتار با رويكرد تحليلي و بررسي آثار شهيد علامه مطهري، به موضوع خداشناسي پرداخته است، اين مقال صرفاً به توصيف، تبيين و تحليل ديدگاه‌هاي علامه شهيد نپرداخته، بلكه همراه آن، نقد و بررسي نيز صورت داده است.

كليد واژه‌ها: خداشناسي، اثبات وجود خدا، برهان نظم، برهان صديقين، برهان تمانع.

 

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
91
محتوای تغذیه