قصص

بازتاب باورهاي توحيدي کراميه در نماي آيات قصصي با تأکيد بر تفسير سورآبادي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

فهيمه گلپايگاني / دکتري الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مازندران     f.golpa@chmail.ir
دريافت: 29/06/1398 ـ پذيرش: 30/10/1398
چکيده
«قصص» از جمله اسلوب‌هاي بياني قرآن است که نظر به ميزان پردازش آيات، از جنبه‌هاي گوناگون حائز اهميت مي‌نمايد. يکي از اين جوانب، ميزان اثرگذاري کارکردهاي کلامي فرق در تفسير قصص است. با توجه به اين موضوع، «کراميه» که از فرق مهم کلامي است، نظر به باورهاي منسوب در اصول توحيدي و نقش مهم اين موازين در تفسير، خيزش مطالعاتي زيادي را به خود معطوف داشته است. ازآنجاکه مباني کلامي هر فرقه در قالب متون منتسب جلوه‌گر مي‌شود، اين پژوهش به بررسي تحليلي بازتاب اين انديشه‌ها در قصص «تفسير سورآبادي»، به‌عنوان اصلي‌ترين منبع تفسيري کراميه پرداخته است. مطابق اين تحقيق که نتيجه‌اي کاربردي در حوزۀ مطالعات تفسير، کلام و ملل دارد، از يک سو انتساب صفاتي چون تجسيم، استوا، مکانيت و اعضا به اين فرقه نادرست است؛ و از سوي ديگر، اين آرا در شاخصه‌هاي مهم رؤيت و جهت، بر فحواي تفسير قصص اثرگذارند.
کليدواژه‌‌ها: قصص، کراميه، تفسير سورآبادي، باورهاي توحيدي، شاخصۀ ايمان، صفات خبري.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
135
محتوای تغذیه