فصل‌نامه معرفت كلامي

هرچند در سال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در كشور هستيم و اين مي‌تواند آغازي براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي براي توليد علم بيشتر در كشور باشد. اما متأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و اثرگذارترين دانش‌ها، مانند دانش كلام، راه‌هاي ناپيموده زيادي وجود دارد. بر اين اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به انتشار فصل‌نامه‌اي علمي ـ پژوهشي با عنوان «معرفت كلامي» همت گماشت.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

شروع انتشار

 1389/4/6

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمود فتحعلي

سردبير

ابوالفضل ساجدي

مدير اجرايي

سيدحسن حسيني اميني

هيئت تحريريه

محمد حسين‌زاده يزدي : استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه اسلامي
پست الكترونيكي: mohammad_h@qabas.net

عبدالحسين خسروپناه : استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
رشته تخصصي: فلسفه و كلام اسلامي
پست الكترونيكي: akhosropanah@yahoo.com

ابوالفضل ساجدي : استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه دين
پست الكترونيكي: sajedi@qabas.net

احمدحسين شريفي : استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه
پست الكترونيكي: sharifi1738@yahoo.com

عليرضا قائمي‌نيا : دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 
رشته تخصصي: فلسفه و كلام
پست الكترونيكي: qaeminia@yahoo.com

محمدحسن قدردان قراملكي : استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
رشته تخصصي: كلام اسلامي
پست الكترونيكي: Ghadrdang@yahoo.com

محمد محمدرضايي : استاد دانشگاه تهران، پرديس
رشته تخصصي: فلسفه و كلام اسلامي 
پست الكترونيكي: mmrezai391@yahoo.com

علي مصباح : دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه دين پست
الكترونيكي: a-mesbah@qabas.net

دورنگار

025-32934483

تلفن

025-32113473

نشاني الكترونيك

m.kalami@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپاي چاپي    2008-8876
كپي رايت

CC-BY-NC

 

The publisher holds copyright and This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.