داوري

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

 

 

رديف نام نام خانوادگی سمت دانشگاه گروه ايميل
1 احمد ابوترابی دانشيار موسسه امام خميني گروه فلسفه abotorabi@iki.ac.ir
2 حسن احمدی دكتري دانشگاه قم کلام و فلسفه دین amin1980306@yahoo.com
3 محمدعلی اسماعیلی دكتري مركز تخصصي كلام كلام ali.esm136811@yahoo.com
4 مسعود اسماعیلی استاديار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی masud.esmaeili@yahoo.com
5 صفدر الهی راد استاديار موسسه امام خميني كلام elahi8@yahoo.com
6 حسین الهی‌نژاد دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی hosainelahi1212@isca.ac.ir
7 علی امینی نژاد استاد مجمع عالي حكمت اسلامي عرفان amininejadali@gmail.com
8 ناصرالدین اوجاقی استاديار دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی، گروه معارف اسلامی nojaghi51@gmail.com
9 حمید آریان دانشيار موسسه امام خميني گروه تفسير و علوم قرآن Aryan@Qabas.net
10 مصطفی آزادیان عضوهيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي پژوهشکده فلسفه و کلام mustafaazadian@gmail.com
11 نصرالله آقاجانی استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) گروه علوم اجتماعی nasraqajani@gmail.com
12 رضا برنجکار استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی گروه فلسفه berenjkar@ut.ac.ir
13 غلامرضا بهروزی لک دانشيار دانشگاه باقر‌العلوم(ع) گروه علوم سياسي rezbeh@chmail.ir
14 احسان ترکاشوند استاديار دانشگاه ملاير گروه معارف torkashvand110@yahoo.com
15 محمدصفر جبرئیلی دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی ms1346@yahoo.com
16 رضا حاجی ابراهیم استاديار دانشگاه صنعتي اميركبير گروه آموزشی معارف و علوم انسانی haji@aut.ac.ir
17 سیداحمد حسینی دكتري موسسه امام خميني دین‌شناسی ahmad8245@chmail.ir
18 حامد حسینیان دكتري موسسه امام خميني فلسفه دين Safir.Shahed@Gmail.com
19 امیر خواص دانشيار موسسه امام خميني گروه كلام sajed1362@yahoo.com
20 مرتضی خوش‌صحبت دكتري موسسه امام خميني کلام mkhoshsohbat@gmail.com
21 یوسف دانشورنیلو استاديار موسسه امام خميني گروه كلام yousef.daneshvar@gmail.com
22 سیدمحمدعلی دیباجی دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی گروه فلسفه دين dibaji@ut.ac.ir
23 عزالدین رضا نژاد استادیار جامعه المصطفی العالميه گروه كلام اسلامي zahadat1394@gmail.com
24 رسول رضوی دانشيار دانشگاه قرآن و حديث قم گروه كلام razavi.r@chmail.ir
25 علی رمضانی   دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت الله طالقانی (ره) گروه الهایت، زبان و ادبیات عرب A.Ramezani72@Yahoo.com
26 عبدالمجید زهادت استاديار جامعه المصطفی العالميه   zahadat1394@gmail.com
27 محمد سربخشی استاديار موسسه امام خميني فلسفه Sarbakhshi50@Yahoo.com
28 جمال سروش استادیار دانشگاه ملاير دانشكده: ادبیات و علوم انسانی jsorush@yahoo.com
29 احمد سعیدی استاديار موسسه امام خميني گروه عرفان ahmadsaeidi67@yahoo.com
30 عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي soleimani@isca.ac.ir
31 سید هادی سید وکیلی مربي دانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال دانشکده:الهیات و معارف اسلامیگروه:فلسفه و کلام sh.seyedvakili@iau-tnb.ac.ir
32 غلام محمد شریعتی دکتری موسسه امام خميني تفسير و علوم قرآن ghshariati3@gmail.com
33 نعمت‌الله صفری فروشانی استاد جامعة المصطفي العالميه گروه تاريخ اسلامي nsafari8@gmail.com
34 سیدفخرالدین طباطبایی کتری موسسه امام خميني فلسفه دین sft313@gmail.com
35 محمدعلی عبداللهی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران فلسفه abdllahi@ut.ac.ir
36 مهدی عبداللهی استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گروه فلسفه غرب mabd1357@gmail.com
37 عبدالرسول عبودیت استاد موسسه امام خميني گروه فلسفه obodeyat@iki.ac.ir
38 سيدمهدي علیزاده موسوی استاديار پژوهشکده حج و زيارت گروه كلام Sm.musavi@gmail.com
39 اسماعیل علی خانی استاديار موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران كلام ialikhani@irip.ir
40 محمدحسین فاریاب استاديار موسسه امام خميني كلام m.faryab@gmail.com
41 مهدی فرمانیان دانشيار دانشگاه اديان و مذاهب دانشکده مذاهب، گروه مذاهب اسلامی (کلامی) m.farmanian@chmail.ir
42 محمدتقی فعالی دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات دانشکده:دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، مديرگروه عرفان اسلامي m-faali@srbiau.ac.ir
43 محمدحسن قدردان قراملکی استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گروه كلام و دين پژوهشي Ghadrdang@yahoo.com
44 علیرضا کرمانی دانشيار موسسه امام خميني گروه عرفان Kermania59@yahoo.com
45 یارعلی کردفیروزجائی دانشيار دانشگاه باقرالعلوم(ع) گروه فلسفه و كلام Firouzjaei@bou.ac.ir
46 مصطفی کریمی استاديار موسسه امام خميني گروه تفسير و علوم قرآن karimi@qabas.net
47 ابوالفضل کیاشمشکی دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير گروه آموزشی معارف و علوم انسانی akia45@gmail.com
48 جواد گلی دکترا موسسه امام خميني فلسفه دين rzgoli639@gmail.com
49 محمدحسین مختاری دانشيار دانشگاه مذاهب اسلامي رئيس دانشگاه mokhtarimh14@yahoo.co.uk
50 مجتبی مصباح دانشيار موسسه امام خميني گروه فلسفه M-mesbah@Qabas.net
51 سیدجابر موسوی راد دکتری دانشگاه تهران، پرديس فارابي فلسفة دین mousavirad313@gmail.com
52 مهدی نصرتیان اهور استاديار دانشگاه قرآن و حدیث   mehdi.nosratian@gmail.com
53 سیدعلی هاشمی دكتري جامعه المصطفي العالميه كلام اسلامي s.a.h@chmail.ir
54 حسن یوسفیان دانشيار موسسه امام خميني گروه كلام hasanusofian@gmail.com