صفدر الهي راد

بررسي ابهامات ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي در باب قلمرو دين*

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 29، پاييز و زمستان 1401، ص 107-120

نوع مقاله: پژوهشي
* عيسي معلم/ دانشجوی دکتری فلسفه دین مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     isamoallem@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
107

بررسي مشروعيت «نصب الهي» امام در كلام سياسي اشاعره

سال ششم، شماره دوم، پياپي 15، پاييز و زمستان 1394

صفدر الهي راد / استاديار گروه کلام و فلسفه دين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  ره                  elahi@iki.ac.ir

دريافت: 12/3/94- پذيرش: 11/8/94

چکيده

مشروعيت سياسي يکي از مهم ترين مسائل کلام سياسي به شمار مي آيد. در کلام سياسي اشاعره چند ديدگاه مهم در باب مشروعيت مطرح اند که ديدگاه «نصب الهي» مهم ترين آنها به شمار مي رود. همۀ متکلمان اشعري به اين ديدگاه معتقد ند و آن را بر ديگر شيوه هاي اثبات مشروعيت سياسي مقدم مي دارند. البته در کلام سياسي اشاعره، ديدگاه «نصب الهي» به معناي ضرورت نصب امام از جانب خداي سبحان نيست؛ بلکه بدين معناست که در صورت وجود چنين نصبي فرد منصوب، از مشروعيت سياسي برخوردار است. دقيقاً همين رويکرد نقطۀ اختلاف ميان اشاعره و اماميه به شمار مي آيد. مقالۀ حاضر، با شيوه اي توصيفي و تحليلي، كوشيده است پس از تبيين ديدگاه «نصب الهي» و ادلۀ اثبات آن، ادلۀ اشاعره بر نفي ضرورت نصب الهي را بررسي كند و با نگاهي ايجابي، ادلۀ عقلي و نقلي را (بر اساس مباني و متون اهل سنت) در اثبات ضرورت نصب الهي بيان دارد.

کليدواژه ها: مشروعيت، کلام سياسي، نصب الهي، اشاعره، امامت، صحابه.

 

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
15
شماره صفحه: 
93

بازخواني معناشناختي كلام سياسي و نسبت آن با فلسفة سياسي و فقه سياسي

سال دوم، شماره دوم، تابستان 1390، ص 111 ـ 136

Ma'rifat-i Kalami، Vol.2. No.2، Summer 2011

صفدر الهي راد*

چكيده

كلام سياسي يكي از مهم‌ترين شاخه‌ها و قلمروهاي علم كلام به شمار مي‌آيد. از اين‌رو، تبيين چيستي كلام سياسي، اهداف، روش‌شناسي و موضوع آن مبتني بر ارائة تعريفي جامع و مانع از علم كلام است. در پژوهش پيش‌رو كوشيده‌ايم تا به شيوة توصيفي و تحليلي، پس از تبيين و بررسي مهم‌ترين تعاريف ارائه‌‌شده از علم كلام، نخست تعريفي برگزيده از اين علم ارائه دهيم و سپس با توجه به همان تعريف به تحليل كلام سياسي و مشخصه‌هاي آن بپردازيم. ازآنجاكه گاه به دليل عدم توجه به مرزبندي ميان علوم، كلام سياسي با دانش‌هاي همگن آن خلط مي‌‌شود، تبيين نسبت اين دانش با فلسفة سياسي و فقه سياسي از ديگر رسالت‌هاي مهم اين اثر خواهد بود. از نظر نگارنده، مبتني بودن كلام سياسي بر آموزه‌هاي ديني و همچنين حيثيت تعلقي امور سياسي به ذات و صفات خداي سبحان مهم‌ترين ويژگي كلام سياسي به شمار مي‌آيد.

كليدواژه‌ها: كلام، كلام سياسي، فلسفة سياسي، فقه سياسي، الهيات سياسي، فقه، امور سياسي.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه