مرگ

دلالت آتوسکوپي بر اثبات وجود بُعد غيرمادي انسان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 129-140

نوع مقاله: پژوهشي
منصور کثيري/ كارشناس ارشد فلسفة دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)      mansour.kasiri@gmail.com
دريافت: 20/12/1401 ـ پذيرش: 31/03/1402
چکيده

شماره صفحه: 
129

رابطه انسان‌شناسي و معاد از ديدگاه قرآن کريم

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 27، پاييز و زمستان 1400، ص 149-166

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدجواد سقاي بي‌ريا / كارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     mjbiria@iki.ac.ir
علي‌اوسط باقري / استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     bagheri@qabas.net
دريافت: 20/10/1400 ـ پذيرش: 31/03/1401

 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
149

حقيقت انسان و تأثير آن در تبيين حيات پس از مرگ؛ از نگاه سيد مرتضي

سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391، ص 25 ـ 48

Ma'rifat-i Kalami، Vol.3. No.2, Fall & Winter, 2012-3

حسن يوسفيان*/ مرتضي خوش‌صحبت**

چکيده

تبيين حيات پس از مرگ و معاد، مبتني بر شناخت حقيقت انسان و ساحت‌هاي وجودي اوست. انديشمندان با ارائة رويکردهاي گوناگون در اين زمينه، تبيين‌هاي متفاوتي را ارائه كرده‌اند، که عمدتاً مبتني بر رويکرد فلسفي در اين زمينه‌اند؛ اما بسياري از متکلمان مسلمان، ديدگاهي مادي‌انگارانه از انسان دارند و اصل وجود نفس يا غيرمادي بودن آن را نمي‌پذيرند. با اين‌ حال، ايشان به معاد باور دارند و دربارة حيات پس از مرگ تبيين ويژة خود را ارائه مي‌دهند. سيد مرتضي نخستين متکلم شيعي است که اين رويکرد را در مباحث انسان‌شناختي متکلمان مطرح ساخته است. ادله‌اي كه وي بر اين مطلب اقامه كرده، اغلب مبتني بر مادي بودن ادراک و عدم معقوليت پذيرش ساحتي غيرمادي در انسان‌‌اند. براين اساس وي از حقيقت مرگ، عالم برزخ و آخرت نيز تبييني متفاوت ارائه مي‌دهد. اين مقاله، با رويکردي توصيفي ـ تحليلي ديدگاه سيد مرتضي را بررسي مي‌كند.

کليدواژه‌ها: حقيقت انسان، بدن، روح، نفس، مرگ، برزخ، آخرت، سيد مرتضي.

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه