حديث ثقلين

صحيح مسلم و روايات تحريف‌شده

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 29، پاييز و زمستان 1401، ص 121-134

نوع مقاله: پژوهشي
عبدالرحمان باقرزاده/ دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران      A.bagherzadeh@umz.ac.ir 
دريافت: 29/03/1401 ـ پذيرش: 26/08/1401

شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
121
محتوای تغذیه