كوكب دارابي

تحليل انتقادي علم ديني در انديشة ابن‌حزم قرطبي

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 29، پاييز و زمستان 1401، ص 73-88

نوع مقاله: پژوهشي
* فردين جمشيدي‌مهر/ استاديار گروه الهيات (فلسفه) دانشگاه گنبد كاووس      fjamshidi@gonbad.ac.ir
محمدعلي محمدپور فخرآبادي/ کارشناس ارشد شیعه‌شناسی دانشگاه قم     m.a.mohammadpour65@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
73
محتوای تغذیه