ترک اولي̍

بررسي نسبت ادله عصمت انبياء با جواز ترک اولي̍ و پاسخ به اشکالات

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 97-114

 

نوع مقاله: پژوهشي

علي فقيه/ استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم     fagheh@quran.ac.ir
دريافت: 15/09/1401 ـ پذيرش: 16/12/1401

شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه