عقل منبعي

تبيين و نقد عقل‌ورزي وهابيان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 39-56
 

نوع مقاله: پژوهشي
محمدحسين فارياب/ دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     m.faryab@gmail.com
دريافت: 15/10/1401 ـ پذيرش: 15/01/1402

شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه