محمد محمدرضايي

شأن و آثار وجودي و ولايت تشريعي پيامبر و معصومان(ع) در هستي از منظر امام خميني (ره) 

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 77-96

 
نوع مقاله: پژوهشي
* محمدحسين احمدزاده فرد/ مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامي رودهن     mhahmadz50@yahoo.com
محمد محمدرضايي/ استاد گروه فلسفه دين دانشگاه تهران     mmrezai@ut.ac.ir

شماره صفحه: 
77

بررسي انتقادي انديشه معاد‌شناسي دکتر علي شريعتي

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 161-178
 

نوع مقاله: پژوهشي
* فاطمه‌سادات حسيني چاوشي/ كارشناس ارشد كلام دانشگاه تهران ـ پرديس فارابي      fateme.hoseini.ch@gmail.com

شماره صفحه: 
161

آنچه فرگشت تبيين نمي‌کند

سال دهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

حامد ساجدي / دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه تهران (پرديس فارابي)    sajedi2@gmail.com
محمد محمدرضايي / استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران (پرديس فارابي)    mmrezai@ut.ac.ir
دريافت: 25/06/1398 ـ پذيرش: 23/11/1398
چکيده
فرگشت يکي از نظريات علمي است که بيش از همه، به داروين انتساب دارد. بعد از داروين و به‌طور خاص با پيشرفت علم ژنتيک، اصلاحيه و تکمله‌هايي بر اين نظريه افزوده شد تا ديدگاه نئوداروينيسم پديد بيايد. اين نظريه، درصدد است که چگونگي پيدايش ارگانيسم‌هاي پيچيده را تبيين کند. اينكه نمي‌توان تبيين فرگشتي را مردود دانست، نبايد موجب اين گمان شود كه اين نظريه همه چيز را دربارة پيدايش ارگانيسم‌هاي پيچيده تبيين مي‌کند. اين مقاله، بر آن است تا با بررسي جديدترين دستاوردهاي علمي به همراه تحليل عقلاني داده‌ها، نشان دهد جنبه‌هاي بسياري از حيات هوشمند وجود دارد که با نظرية فرگشت تبيين نمي‌شود. ازاين‌رو براي اين امور بايد سراغ تبيين‌هاي ديگر رفت. اين مقاله نشان مي‌دهد که دست‌کم پنج مسئله در باب حيات هوشمند وجود دارد که تبيين فرگشتي پاسخگوي آن نيست. برخي از جوانبي كه در اين تحقيق بررسي مي‌شود کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
کليدواژه‌ها: فرگشت، آغاز حيات، فرضية گايا، جهش، فنوتيپ، آگاهي.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
183
محتوای تغذیه