محمدحسين فارياب

تبيين و نقد عقل‌ورزي وهابيان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 39-56
 

نوع مقاله: پژوهشي
محمدحسين فارياب/ دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     m.faryab@gmail.com
دريافت: 15/10/1401 ـ پذيرش: 15/01/1402

شماره صفحه: 
39

بررسي تحليلي معيار و مصاديق نص جلي و خفي در کلام اماميه

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 29، پاييز و زمستان 1401، ص 135-152
 

نوع مقاله: پژوهشي
* سيدمحسن موسوي/ كارشناس ارشد معارف اسلامي و كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)   smmzsm7378@gmail.com 

شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
135

تحليل چگونگي اعطاي عصمت از جانب خدا به پيامبران و امامان(ع) بر مبناي آيات و روايات

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 28، بهار و تابستان 1401، ص 127-140

نوع مقاله: پژوهشي
محمدحسين فارياب / دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)   m.faryab@gmail.com
دريافت: 10/02/1401 ـ پذيرش: 07/06/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
127

بررسي چگونگي طرح معاني حسن و قبح در کلام اسلامي

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 26، بهار و تابستان 1400، ص 159-174

نوع مقاله: پژوهشي
جابر اسفنديارپور/ دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دين، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* محمدحسين فارياب/ استاديار گروه كلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    m.faryab@gmail.com
حسن يوسفيان/ دانشيار گروه كلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
دريافت: 07/09/1398 ـ پذيرش: 14/02/1399

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
159

بررسی انگارۀ رؤیت خداوند در اندیشۀ وهابیان

محمدحسين فارياب / دانشيار گروه كلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     m.faryab@gmail.com
دريافت: 22/07/1399 ـ پذيرش: 02/12/1399
چکيده
مکتب وهابیت از مکاتب نوظهور دنیای اسلام است که مانند دیگر مکاتب، دارای یک منظومۀ فکری است. یکی از مسائلی که با شدت تمام در منظومۀ فکری وهابیان از آن دفاع می‌شود، مسئلۀ امکان رؤیت خداوند متعال از سویی، و وقوع آن در قیامت برای مؤمنان از سوی دیگر است. وهابیان در این مسئله متکی به ادلۀ نقلی هستند. آنچه در این نوشتار می‌آید، بررسی نظریه و ادلۀ آنهاست. براساس مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، نظریۀ وهابیان با ادلۀ عقلی متقن باطل می‌شود. ادلۀ آنها نیز هرچند گاه به‌لحاظ دلالی قابلیت اثبات مدعایشان را دارند، ولی با توجه به مسئلۀ تأثیر پیش‌فرض‌های یقینی در فهم نصوص دینی، چاره‌ای جز تأویل آن نصوص نیست.
کلید‌واژه‌ها: رؤیت خداوند، وهابیان، ابن‌تیمیه، تشبیه، جسم‌انگاری.

 


 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
143

افضليت انبيا از منظر قرآن

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1396

سيدابوالقاسم کاظمي شيخ شباني / دانشجوي دکتري کلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                ikazemi219@gmail.com

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
25

روش‌شناسي و بسترشناسي فكري نظريات متكلمان شيعي مكتب بغداد (قرن چهارم و پنجم) در مسئلۀ امامت

سال هفتم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1395

محمدحسين فارياب / استاديار كلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m.faryab@gmail.com

دريافت: 07/06/1395 ـ پذيرش: 17/11/1395

چکيده

روش‌شناسي و بسترشناسي يک نظريه، از مهم‌ترين مسائلي است که نقش مهمي در تحليل و شناخت چرايي صدور آن نظريه دارد. متکلمان شيعي مکتب بغداد در قرن چهارم و پنجم هجري، از بزرگ‌ترين متکلمان اماميه در طول تاريخ به‌شمار مي‌آيند. با اين حال، روايات امامان معصوم علیه السلام، که از منابع اصيل تفکر ديني به‌شمار مي‌آيند، حضور کم‌رنگي در کتاب‌هاي کلامي ايشان دارند. هدف از نگارش اين مقاله، ابتدا روش‌شناسي فکري اين متکلمان، و سپس تحليل چرايي تکيۀ فراوان ايشان بر عقل در براهين و نظريات کلامي مربوط به مسئلۀ امامت با توجه به بستر فرهنگي شهر بغداد در آن دوران است. بر اساس مهم‌ترين يافته‌هاي اين نوشتار، نگاه سخت‌گيرانۀ متکلمان بغداد به احاديث و نيز تنوع مکاتب گوناگون کلامي و نيز تعصبات مذهبي و درگيري‌هاي شديد فرقه‌اي در بغداد، از مهم‌ترين عواملي است که مانع از استفادۀ لازم متکلمان شيعي از روايات در آن دوران شده است.

كليدواژه‌ها: روش‌شناسي، بسترشناسي، بغداد، متکلمان، امامت.


سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
125

عصمت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در امور دنيوي از ديدگاه فريقين

سال هفتم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

جعفر انواري/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                               anvari@qabas.net

محمدحسين فارياب/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                              m.faryab@gmail.com

دريافت: 16/08/1394 - پذيرش: 01/02/1395

چكيده

موضوع عصمت از جمله مباحث کليدي در حوزة کلام اسلامي است كه ابعادي گسترده دارد. مسئله اصلي در اين نوشتار تأکيد بر عصمت پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله در امور دنيوي (غير از بيان و عمل به احکام ديني) است. بسياري از عالمان شيعه بر اساس آيات قرآن و روايات معصومان و عقل عاقلان به عصمت آن حضرت در گونه هاي مختلف آن پافشاري دارند؛ اما بسياري از انديشمندان اهل سنت اين نوع از عصمت آن حضرت را نمي پذيرند، بلکه گسترة عصمت آن حضرت را تنها در امور ديني مي دانند و براي اثبات ديدگاه خود به برخي آيات و روايات استناد مي کنند که روايت بارورسازي درخت خرما از مشهورترين ادلة آنان است در اين نوشتار، ادلة اثبات اين نظريه تبيين، و نيز ادلة مخالفان در بوتة نقد نهاده شده است.

كليدواژه ها: گونه هاي عصمت، عصمت در امور غيرديني، عالمان اهل سنت، انديشمندان شيعه، آيات قرآن، روايات معصومان.

 

 

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
45

جستاري در حيات نوري امامان عليهم السلام

سال پنجم، شماره اول، پياپي 12، پاييز و زمستان 1393

محمدحسين فارياب / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                       m.faryab@gmail.com

دريافت: 26/12/1392 ـ پذيرش:11/6/1393

چكيده

مسئلة آفرينش نوري امامان معصوم علیهم السلام از مسائلي است كه اگرچه در روايات بازتاب درخور توجهي داشته، در آثار متكلمان و محققان كمتر بدان پرداخته شده است. نگارنده در اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از روايات معتبر به بررسي اين مسئله، به ويژه شئون امامان علیهم السلام در آن عرصه پرداخته است. بر اساس مهم ترين يافته هاي اين پژوهش، هرچند برخي متفكران، از اساس منكر وجود ارواح قبل از ابدان هستند، روايات معتبر و متعددي بر حيات نوري و روحي امامان علیهم السلام تأكيد مي كند. بر اساس اين روايات، ايشان نخستين آفريدگان خداوند؛ در آن عرصه، وجودي حقيقي و نوري داشته اند و به تمجيد و تقديس پروردگار مشغول بوده اند. بر اساس روايات معتبر، وجود ايشان واسطة  فيض براي آفرينش ديگر آفريدگان بوده است.

كليدواژه ها: امام، عالم انوار، حيات نوري، نخستين آفريده، وساطت فيض، تقديس پروردگار.

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
13
شماره صفحه: 
79

تناسخ و معاد جسماني؛ سنخيت يا غيريت؟

 سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، ص 115 ـ 134

Ma'rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012

محمدحسين فارياب*

چكيده

تناسخ، از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد توجه انديشمندان مختلف با قوميت‌ها و آيين‌هاي گوناگون بوده است. از سوي ديگر، معاد جسماني از جمله آموزه‌هايي است كه نصوص قرآني بر آن دلالتي آشكار داشته و همواره مورد اعتقاد مسلمانان بوده است. با وجود اين، آموزة معاد جسماني همواره انتقادات جدي به خود ديده كه يكي از آنها مساوق ‌بودن با تناسخ است كه باور عمومي بر استحالة آن استوار است.

آنچه در اين نوشتار مي‌آيد، تبيين رابطة ميان تناسخ و معاد جسماني به جسم عنصري از ديدگاه فيلسوفان و متكلمان، و آن‌گاه ارائة ديدگاه برگزيده از سوي نويسنده است. بر اساس مهم‌ترين يافته‌هاي اين پژوهش، از ديدگاه ابن‌سينا و ملّاصدرا معاد جسماني به جسم عنصري، مصداق تناسخ است. با اين‌حال، متكلمان به دليل نگاه خاص خود به تناسخ، چنين سنخيتي را برنمي‌تابند.

كليدواژه‌ها: تناسخ، تناسخ ملكي، تناسخ ملكوتي، معاد جسماني، معاد روحاني،‌ جسم برزخي.

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
8
شماره صفحه: 
115
محتوای تغذیه