غزالي

تحليل رويکرد محمد غزالي در نسبت ايمان با يقين *

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 25-37

نوع مقاله: پژوهشي
مريم نوروزي/ دانشجوي دکتري فلسفه و کلام اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران     marnor60@gmail.com

شماره صفحه: 
25

بررسي و نقد راه‌حل‌هاي غزالي در مسئله شرور

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 27، پاييز و زمستان 1400، ص 185-202

نوع مقاله: پژوهشي

اكرم خليلي نوش‌آبادي/ استاديار فلسفه دين دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب    khaliliakram@gmail.com
دريافت: 02/07/1400 ـ پذيرش: 24/12/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
185
محتوای تغذیه