ايمان

تحليل رويکرد محمد غزالي در نسبت ايمان با يقين *

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 25-37

نوع مقاله: پژوهشي
مريم نوروزي/ دانشجوي دکتري فلسفه و کلام اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران     marnor60@gmail.com

شماره صفحه: 
25

نقش ايمان در تعيين شأن اخلاقي انسان از نگاه آيات و روايات

سال دهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

مهدي فياضي / دانشجوي دکتري فلسفه اخلاق تطبيقي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.faiyazi@gmail.com
غلامرضا فياضي / استاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    g.faiyazi@gmail.com
دريافت: 12/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398
چکيده
مسئلة شأن اخلاقي، از مباحث مهم فلسفة اخلاق است. با وجود اختلاف در جوانب گوناگون اين مسئله، همة صاحب‌نظران بر اين امر متفق‌اند که انسانْ واجد شأن اخلاقي است. مسئلة اصلي در اين پژوهش، اين است که با پذيرش تشکيکي بودن شأن اخلاقي، ايمان چه نقشي در تعيين سطح و درجة شأن اخلاقي انسان دارد. بنا بر آموزه‌هاي اسلامي، ايمان در تعيين مرتبة وجودي انسان نقش اساسي ايفا مي‌کند. کسي که منکر خدا يا رسول يا قيامت است، از ديدگاه اسلام در مراتب نازلة وجودي قرار دارد. ايمانْ خود امري مشکک است که شدت و ضعف مي‌پذيرد و ازآنجايي‌که مراتب انسانيت دايرمدار مراتب ايمان است، مراتب مختلف ايمان مراتب مختلفي از انسانيت را به‌دنبال دارد. اين مراتب مختلف انساني، مراتب تشکيکي شأن اخلاقي انسان را تشکيل مي‌دهد که بر اساس آن وظايف فاعل‌هاي اخلاقي در برابر انسان تعيين مي‌شود. براين‌اساس، بي‌ايمان از حداقل حقوق اخلاقي برخوردار است؛ ولي مؤمن حقوقي به‌مراتب بالاتر دارد و متناسب با مرتبة ايمانش شأن اخلاقي او نيز تغيير مي‌کند. مؤمني که ملکة پرهيزگاري در او استقرار يافته است و از گناه اجتناب مي‌کند، نسبت‌به مؤمن فاسقي که چنين ملکه‌اي در او متجلي نشده است، از منزلت اخلاقي والاتري بهره‌مند است. روش گردآوري مطالب کتابخانه‌اي بوده و ارزيابي داده‌ها به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است.
کليدواژه‌ها: ايمان، انسان، کرامت، شأن اخلاقي، فسق.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
153

تحليل بسترهاي ايمان از منظر قرآن

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398، ص159-176

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
159

نظريه ايمانِ اشاعره

سال دوم، شماره اول، بهار 1390، ص 5 ـ 32

Ma'rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011

نعيمه پورمحمدي* /محمد سعيدي‌مهر**

چكيده

جايگاه ويژة ايمان در ميان مفاهيم ديني، سبب شده است كه هريك از سنت‌هاي ديني ديدگاهي تفصيلي را دربارة‌ معرفت‌شناسي ايمان، ماهيت ايمان و ويژگي‌هاي آن بپرورانند. امروزه چنين ديدگاهي را نظرية ايمان مي‌نامند. هدف از نگارش اين مقاله، استخراج مؤلفه‌هاي اصلي نظرية ايمان متكلمان اشعري متقدم است. با مرور ديدگاه‌هاي جمعي از مهم‌ترين متكلمان اشعري متقدم (از ابوالحسن اشعري تا پيش از غزالي) و تحليل آن مي‌توان به نظريه‌اي با اين ويژگي‌ها مختصات زير دست يافت: در نظر اشاعره منشأ ايمان، يقين دروني به اخبار رسول است؛ ماهيت ايمان، حقيقتي قلبي و ارادي است؛ متعلَّق ايمان از سنخ گزاره‌هاست و آنچه آدمي را به سوي آن مي‌انگيزاند، اميد به فضل خدا در ثواب و عقاب است؛ علت بيروني تحقق ايمان، ارادة خداست؛ مسلمان بودن با مؤمن بودن تفاوت دارد؛ ايمان، تحتِ عقل (عقلِ مأمور و مؤيد با شرع) و فوقِ علم است؛ معرفت، شرط لازم ولي غيركافي ايمان، و حس دروني و تسليم قلبي شرط كافي آن است.

كليدواژه‌ها: ايمان، عقل، معرفت‌شناسي ديني، نظرية ايمان، اشاعره.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه