جهنم

بررسي روايات جرجير درباره عدم خلود در جهنم

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 195-210

نوع مقاله: پژوهشي

محسن ايزدي/ دانشيار گروه معارف دانشگاه قم     mohseneizadi@yahoo.com
* وحيد فرهادي/ دانشجوي دکتري کلام اسلامي دانشگاه قم      vahidfarhadi6776@gmail.com

شماره صفحه: 
195
محتوای تغذیه