علم ديني

تحليل انتقادي علم ديني در انديشة ابن‌حزم قرطبي

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 29، پاييز و زمستان 1401، ص 73-88

نوع مقاله: پژوهشي
* فردين جمشيدي‌مهر/ استاديار گروه الهيات (فلسفه) دانشگاه گنبد كاووس      fjamshidi@gonbad.ac.ir
محمدعلي محمدپور فخرآبادي/ کارشناس ارشد شیعه‌شناسی دانشگاه قم     m.a.mohammadpour65@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
73

اراده‌گرايي، به مثابه مبنايي براي علم ديني در نظرية فرهنگستان علوم اسلامي

سال اول، شماره چهارم، زمستان 1389، ص 179 ـ 208

Ma'rifat-i Kalami، Vol.1. No.4، Winter 2011

سيدمحمدتقي موحد ابطحي*

چكيده

در اين مقاله، رويكرد فرهنگستان علوم اسلامي به «علم ديني» به اجمال معرفي شده است. همچنين يكي از اصلي‌ترين مباني آن، كه در ادبيات معرفت‌شناسي و فلسفة علم با عنوان «اراده‌گرايي» شناخته مي‌شود، با روش تحليلي بررسي، و به برخي از اشكالات وارد بر آن، پاسخ داده ‌شده است. در نهايت، برخي از نكات مبهم و لوازم منطقي نادرست آن و ضعف در ادلة ردّ واقع‌گرايي، عدم توصيف و تبيين دقيق رويكرد ضدواقع‌گرايي و بي‌توجهي به لوازم آن و همچنين ناسازگاري اين نظرية از حيث واقع‌گرابودن، تحليل شده است.

كليد‌واژه‌ها: علم ديني، فرهنگستان علوم اسلامي، اراده‌گرايي، روان‌شناسي‌گري، واقع‌گرايي، نسبي‌گرايي، قياس‌ناپذيري.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
181
محتوای تغذیه