جاودانگي

بررسي انتقادي انديشه معاد‌شناسي دکتر علي شريعتي

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 161-178
 

نوع مقاله: پژوهشي
* فاطمه‌سادات حسيني چاوشي/ كارشناس ارشد كلام دانشگاه تهران ـ پرديس فارابي      fateme.hoseini.ch@gmail.com

شماره صفحه: 
161
محتوای تغذیه