برهان

تحليل رويکرد محمد غزالي در نسبت ايمان با يقين *

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 25-37

نوع مقاله: پژوهشي
مريم نوروزي/ دانشجوي دکتري فلسفه و کلام اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران     marnor60@gmail.com

شماره صفحه: 
25

روش شناسي خواجه نصيرالدين طوسي در اثبات عقايد ديني

سال هفتم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

بهنام ملك زاده/ دانشجو دكتري فلسفه دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  malekzadeh313@yahoo.com

حسن يوسفيان/ دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                hasanusofian@gmail.com

دريافت: 27/09/94 - پذيرش: 07/02/1395

چكيده

روش شناسي علوم را مي توان از ويژگي هاي عصر جديد برشمرد و ادعا کرد که پيشرفت علوم تا حد درخور توجهي مرهون دقت نظر در روش هاست. علم کلام نيز همچون علوم ديگر از اين قاعده مستثنا نيست و روش خاص خود را مي طلبد. پژوهش در روش علم کلام به دو شيوة تاريخي و منطقي قابل انجام است و ما در اين پژوهش بر اساس شيوة اول عمل مي کنيم و به بررسي روش کلامي خواجه نصيرالدين طوسي در مقام اثبات عقايد مي پردازيم. روش ما در اين پژوهش، توصيفي ـ تحليلي و انتقادي است. بهره گيري از روش برهاني و جدلي در مقام اثبات و دفاع، دوري از روش تمثيلي و خطابي در اين دو مقام و نيز استفاده از ظواهر محکمات قرآن و اخبار متواتر را مي توان از مهم ترين يافته هاي پژوهش در روش کلامي خواجه دانست.

کليدواژه ها: روش شناسي، روش کلامي، نصيرالدين طوسي، روش عقلي، روش نقلي، برهان، جدل، خبر واحد.

 

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
131

براهين توحيد ذاتي در روايات

سال دوم، شماره سوم، پاييز 1390، ص 5 ـ 24
Ma'rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011

 بهنام ملک‌زاده* / محمد جعفري**

چکيده

خرد و خردورزي از ويژگي‌ها و امتيازات مهم بشري شمرده مي‌شود و همواره راهنماي بشر به سوي سعادت بوده است و مي‌توان آن را زبان مشترک همة انسان‌ها برشمرد. لذا اولياي دين در تبليغ پيام الهي از اين نعمت الهي فراوان استفاده کرده‌اند. در اين مقاله برآنيم تا گوشه‌اي از اين راهبرد را به نظاره بنشينيم و براهين توحيد ذاتي در روايات را بررسي كنيم؛ بنابراين مي‌كوشيم با روش کتابخانه‌اي و شيوة توصيفي‌ ـ تحليلي براهين مورد استفاده در روايات را استخراج كنيم. براهين پرشماري در آثار معصومين مورد استناد واقع شده است که مي‌توان برهان نفي ترکيب، برهان نفي محدوديت، برهان فرجه، برهان عدم آثار و برهان عدم دليل را از جملة آنها برشمرد.

کليدواژگان: برهان، توحيد، فرجه، فطرت، توحيد ذاتي، تدافع قدرت‌هاي مطلق، تمانع، روايات، کلام نقلي.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه