پيامبر

شأن و آثار وجودي و ولايت تشريعي پيامبر و معصومان(ع) در هستي از منظر امام خميني (ره) 

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 77-96

 
نوع مقاله: پژوهشي
* محمدحسين احمدزاده فرد/ مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامي رودهن     mhahmadz50@yahoo.com
محمد محمدرضايي/ استاد گروه فلسفه دين دانشگاه تهران     mmrezai@ut.ac.ir

شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه