چيستي «معناي زندگي»

ضمیمهاندازه
11.pdf573.72 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 28، بهار و تابستان 1401، ص 159-172

نوع مقاله: پژوهشي

* زهير بلندقامت‌پور / دكتري فلسفه تطبيقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) zbolandghamat@yahoo.com
محمود فتحعلي / دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mafathali@gmail.com
دريافت: 10/03/1401 ـ پذيرش: 24/06/1401    

چکيده    
يکي از مباحث مهم در زندگي انسان معاصر، مسئله «معناي زندگي» است. ليکن در اينکه مقصود از «معناي زندگي» چيست اختلافات فراواني وجود دارد. هدف پژوهش حاضر اين است که با بررسي کاربردهاي گوناگون «زندگي» و «معنا»، مقصود از ترکيب «معناي زندگي» را روشن سازد. در این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی، معاني گوناگون «زندگي» و «معنا» استقرا و گفته شده که ترکيب اضافي «معناي زندگي» با کدام‌يک از اين معاني سازگار است. بعضي مقصود از آن را «کارکرد زندگي» و بعضي «هدف زندگي» و بعضي ديگر «ارزش زندگي» مي‌دانند. پس از توضيح اين سه معنا، بيان شده که مقصود از «معناي زندگي»، «ارزش زندگي» است و مقصود از «ارزش»، «کمال» است. بعد از توضيح کمال، این واژه به دو قسم حقيقي و‌ پنداري تقسيم و گفته شده که هر دو کمال در معناي زندگي محل بحث است. بنابراين مقصود از «معناي زندگي»، «ارزش و کمال زندگي» است، اعم از اينکه کمال واقعي باشد يا کمال‌ پنداري.

کليدواژه‌ها: معناي زندگي، کارکرد، هدف، ارزش، کمال حقيقي، کمال ‌پنداري.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
159