سال یازدهم- شماره دوم - پياپي 25 (پاييز و زمستان 1399)

آموزۀ تعدد ارواح انسان در احادیث محمد روحاني/ مهدي ذاكري (ص 73)

مسئلة درد و رنج حیوانات در اندیشة متکلمان مسلمان محمد ملائی/ سید محمود موسوی (ص 127)

نقد و بررسي رابطة عقل و دين از دیدگاه ميرزامهدي اصفهاني محمد صمدپورآذرشربياني/ محمد جعفري/ ربابه آروئي (ص 7)

فرجام نفوس ناقصه از منظر آیات و روایات زهراکهریزی/ عباسعلي منصوري، مجتبي بيگلري (ص 89)