نقد و بررسي رابطة عقل و دين از دیدگاه ميرزامهدي اصفهاني محمد صمدپورآذرشربياني/ محمد جعفري/ ربابه آروئي (ص 7)

آموزۀ تعدد ارواح انسان در احادیث محمد روحاني/ مهدي ذاكري (ص 73)

فرجام نفوس ناقصه از منظر آیات و روایات زهراکهریزی/ عباسعلي منصوري، مجتبي بيگلري (ص 89)

مسئلة درد و رنج حیوانات در اندیشة متکلمان مسلمان محمد ملائی/ سید محمود موسوی (ص 127)