سال دهم - شماره اول - پياپي 22 (بهار و تابستان 1398)

نقش آموزه‌هاي ديني در رشد علم تجربي يوسف دانشور/ سيدياسر صادقي (ص 143)

بررسي دلالت آيات مربوط به شاهدان امت‌ها بر عصمت همه‌جانبة انبيا عليهم السلام سيدعبدالرسول حسيني‌زاده/ علی اکبر بابایی/ علی فقیه (ص 37)

بازشناسي ساختار مباحث توحيد در كلام اماميه عبدالكريم بهجت‌پور/ محمدميثم حقگو (ص 21)