سال هشتم - شماره اول - پياپي 18 (بهار و تابستان 1396)

كاركردهاي عقل در انديشة كلامي شيخ حر عاملي محمد غفوري نژاد/ ام البنين خالقيان (ص 5)

رابطة علم و دين در ديدگاه اول پلانتينگا يوسف دانشور/ سيدمصطفي ميرباباپور (ص 23)

بررسي نقش ترس در پيدايش دين (با تكيه بر قرآن) محمد جعفري/ جواد قلي پور (ص 43)

بررسي انتقادي ديدگاه غياث الدين منصور دشتكي در معاد جسماني عسكري سليماني اميري/ سيدمحمدرضا مدرسي (ص 79)

بداء در نظام فلسفي ميرداماد محمدعلي اسماعيلي/ رحمان عشريه/ حسن رضايي هفتادر (ص 111)

دلايل و شواهد قرآني بر تجرد عقلي روح در قرآن غلامرضا فياضي/ مهدي رودبندي زاده (ص 98)