بررسي و نقد ديدگاه اوليور ليمن درباره کارکردهاي آيات قرآن در آثار فلسفي

ضمیمهاندازه
12.pdf514.41 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 28، بهار و تابستان 1401، ص 173-188

نوع مقاله: پژوهشی

عليرضا اسعدي/ استاديار گروه كلام اسلامي ‌پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي Asaadi@isca.ac.ir           
دريافت: 01/02/1401 ـ پذيرش: 12/05/1401

چكيده
فلاسفه اسلامي در آثار خود، در موارد زيادي به آيات قرآن کريم استشهاد کرده و از آنها بهره گرفته‌اند. ازاين‌رو، اين پرسش مطرح شده که کارکرد دقيق آيات در متون فلسفي چيست و آنها چه نقشي ايفا مي‌کنند؟ اين مسئله‌اي است که برخي خاورشناسان قرآن‌پژوه نيز به آن اهتمام ورزيده و در آثار خود به آن پرداخته‌اند؛ از جمله اليور ليمن در کتاب «دانشنامه قرآن کريم». اين مقاله به روش توصيفي ‌ـ تحليلي ديدگاه وي را بررسی کرده و نشان داده است که علي‌رغم درستي اين ادعاي ليمن که نقش آيات در آثار فلسفي با هم متفاوت است، اما برخي از کارکردهايي که وي ترسيم کرده مقرون به صحت نيست و شواهد او از اتقان کافي برخوردار نیست.

کليدواژه‌ها: فلاسفه، قرآن کريم، اوليور ليمن، «دانشنامه قرآن کريم»، خاورشناسان، فلسفه اسلامي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
173