سرمقاله

 گسترش مجلات تخصصي، كه يكي از شاخص‌هاي رشد علمي و فرهنگي است، مي‌تواند به رشد نظريه‌پردازي، نوآوري و پاسخ به نيازهاي فكري بيانجامد. عصر حاضر، پرسش‌هاي پرشماري فراروي دين‌پژوهان نهاده كه جمع قابل توجهي از آنها حول محور كلام گرد آمده‌اند. اين امر، گام نهادن در اين عرصه را ضروري مي‌سازد. از اين رو، مجله علمي تخصصي «معرفت كلامي» با رويكرد پژوهشي افقي نو به روي مشتاقان انديشمند گشوده است تا اهل قلم را در پاسخ به پرسش‌هاي كلامي عصري ياري رساند.

هدف مجله، طرح انديشه‌هاي نوظهور در حوزه‌هاي كلامي، فراهم‌سازي بسترهاي لازم براي پژوهش‌هاي تطبيقي در عصر كم‌رنگ شدن مرزهاي فرهنگي و گسترش قلمرو نفوذ آراء و انديشه‌هاي بشري، تحليل و تبيين كاستي‌هاي وادي كلام پژوهي است.

اهداف كلي نشريه تخصصي «معرفت كلامي» را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه کرد:

1. ايجاد بستر مناسب به منظور کاوش‌هاي عميق نظري و کاربردي در عرصة كلام؛

2. فراهم‌سازي زمينة تضارب آراء پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه‌هاي متنوع علوم كلامي؛

3. ايجاد زمينة پژوهش‌هاي تطبيقي در عصر كم‌رنگ شدن مرزهاي فرهنگي و گسترش قلمرو عرضة آراء و انديشه‌هاي بشري؛

4. شناسايي و تفكيك محورهاي گوناگون انديشه‌هاي كلامي؛

5. . آسيب‌شناسي آموزش و پژوهش در عرصه علوم كلام.

محورهاي اصلي نشرية علمي ـ تخصصي «معرفت كلامي» عبارتند از:

1. معرفي و تبيين انواع پژوهش‌هاي كلامي اعم از كلام قديم، كلام جديد و فلسفة دين؛

2. رويکردهاي مختلف كلام‌پژوهي(نقلي، عقلي، فلسفي و ...)؛

3. حوزه‌هاي مختلف كلام‌پژوهي(تاريخ علم كلام، تطور كلام، كلام تطبيقي بين المذاهب و بين الاديان، شبهات كلامي، ...)؛

4. رابـطة كلام و عـلوم هـمگن (رابـطة كلام و عـرفان، كلام و فلسفه، كلام و الاهيات، كلام و ...)؛

5. رابطة كلام و علوم ديگر (كلام و منطق، كلام و اخلاق، كلام و معرفت‌شناسي، كلام و انسان‌شناسي، كلام و جامعه‌شناسي، كلام و روان‌شناسي، كلام و مديريت، كلام و فقه، كلام و سياست، كلام و اقتصاد و ...)؛

6. جايگاه كلام در دانش‌هاي تجربي و علوم انساني؛

7. شيوه‌هاي استنباط كلامي از متون اسلامي؛

8. بررسي و نقد روش‌هاي موجود در حوزة كلام‌پژوهي؛

9. بررسي و نقد منابع و تراث كلامي؛

10. نقش فناوري نوين در فرايند كلام‌پژوهي و طرح موضوعات و مسائل جديد كلامي؛

11. بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت ارتقاي كلام‌پژوهي(فردي، اجتماعي، زماني، مکاني و...)؛

12. راه‌كارهاي كاربردي ساختن كلام در همة ابعاد زندگي بشري؛

13. راه‌کارهاي نهادينه‌کردن آموزه‌هاي كلامي در زندگي فردي و اجتماعي؛

بي‌ترديد پويايي و بالندگي يک نشرية تخصصي نيازمند مشارکت متخصصان و صاحب‌نظران مربوط است. نشرية علمي ـ تخصصي «معرفت كلامي» اميدوار است با مشارکت فعالانة پژوهشگران و نويسندگان حوزه و دانشگاه، به پايگاهي مناسب براي تبادل و تعامل انديشه‌هاي كلامي مختلف و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي گوناگون دانش‌هاي كلام تبديل شود.

سردبير