كشف مغالطات در پردازش ايدۀ بي صورتي وحي

ضمیمهاندازه
6.pdf351.16 کیلو بایت

سال ششم، شماره دوم، پياپي 15، پاييز و زمستان 1394

فائزه برزگر تبريزی / کارشناسي ارشد فلسفۀ دين دانشگاه علامه طباطبايي                           BarzegarTF@gmail.com

حمیدرضا آيت اللهی / استاد گروه فلسفة دانشگاه علامه طباطبايي                                         hamidayat@gmail.com

دريافت: 14/5/94 پذيرش: 18/10/94

چکيده

درک مغالطات و کشف آنها از ميان يک متن از موضوعاتي است که آموزش آنها از طريق نظري و صرفاً ارائۀ تعريف، بسيار سخت و حتي نا ممکن به نظر مي رسد. از نظر نگارنده در چنين مواردي روشي عملي بايد در پيش گرفته شود و آنچه پيش روي است نمونه اي از اين رويکرد براي آشنايي خواننده با انواع مغالطات و روش کشف آنهاست. به دليل جذابيت مباحث مربوط به «تجربه ديني» به ويژه براي علاقه مندان به «فلسفۀ دين»، اثر عبدالکريم سروش با عنوان «کلام محمد» به عنوان متن مورد بررسي انتخاب، و اصل مقاله به دو بخش تقسيم شده است. در بخش اول سعي بر آن است که مغالطات هر بخش به طور جداگانه شناسايي و بررسي شوند و در بخش دوم مغالطاتي که در کل متن به عنوان يک استدلال يک پارچه به نظر مي رسند مطرح مي شوند.

کليدواژه ها: مغالطه، پيامبر صلی الله علیه و آله وسلم، الهام، وحي، مضمون وحي، صورت وحي، اتحاد با خدا.

 

 


 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
15
شماره صفحه: 
117