دفاع مجدد از دليل عقلي ضرورت وحي بر اساس حكمت الهي

سال ششم، شماره دوم، پياپي 15، پاييز و زمستان 1394

حميد كريمي / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه علم و صنعت ايران                               h_karymi@yahoo.com

دريافت: 28/5/94 پذيرش: 25/9/94

چکيده

پس از اثبات وجود خدا و جهان آخرت و مواجهه با وجود انسان، پرسشي اساسي رخ مي نمايد و آن اينکه آيا عقل مي تواند مستقلاً نسبت به لزوم هدايت الهي داوري کند. پيروان پيامبران الهي تاکنون ادله پرشماري بر ضرورت عقلي ارسال انبيا اقامه کرده اند. يکي از اين ادله، ضرورت وحي بر اساس حکمت الهي و محدوديت حس و عقل براي راهيابي به سعادت دنيوي و اخروي است. در مقابل، کساني درصدد مخالفت برآمده و اشکالاتي را برشمرده اند. هدف از اين نوشتار اين است که با روشي عقلي و تحليلي، ضمن نقادي اشکالات پرشماري که به تازگي برخي از مخالفان ضرورت عقلي ارسال انبيا وارد کرده اند، از دليل مزبور دفاع مجدد صورت گيرد تا معلوم شود هدايت الهي لازم است. يافته هاي وجدان و عقل بشري براي پاسخ به پرسش هاي فراوان بشر در بارة افعال مختلف و تأثيرات گوناگون آن بر جسم و روح او و ديگر موجودات و عوالم، بسيار محدود و ناقص اند. اخبار وحي به هر انساني واصل شود مبناي محاجه در محکمة الهي قرار مي گيرد وگرنه فقط عقل و فطرت مبناي محاسبه اند.

كليدواژه ها: ضرورت وحي، لزوم نبي، نبوت، کمال انسان، سعادت انسان، حکمت الهي.