برهان نظم بر مبناي اصل تنظيم دقيق كيهاني

سال هفتم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

سيدجابر موسوي راد/ دكتري فلسفه دين دانشگاه تهران، پرديس فارابي                         moosavirad313@gmail.com

دريافت: 18/08/1394 - پذيرش: 10/07/1395

چكيده

برهان نظم يکي از براهين اثبات خداوند است. در يکي از جديدترين تفاسير اين برهان, از اصل تنظيم دقيق کيهاني (Fine Tuning of the Universe) استفاده شده است. در اين تفسير از برهان نظم, به جاي نظم زيستي كه در تفسيرهاي سنتيِ برهان نظم به عنوان مصداق نظم معرفي مي شد، ثوابت بنيادين كيهاني مورد توجه قرار مي گيرند و بر تنظيم دقيق آنها كه موجب ايجاد حيات شده است، تأكيد مي شود و در نتيجه برخي اشكالاتي كه عده اي به جهت نظريۀ تكامل به نظم زيستي وارد دانسته اند، از ريشه پاسخ گفته مي شود. اين مقاله ضمن تبيين برهان نظم بر مبناي تنظيم دقيق كيهاني، به اهم انتقادات وارده به اين برهان كه بر مبناي نظراتي چون تصادف، ضرورت فيزيكي، اصل آنتروپيك و فرضيۀ جهان هاي متعدد صورت گرفته است، پاسخ مي دهد و سرانجام اثبات مي كند كه برهان نظم بر مبناي اصل تنظيم دقيق كيهاني، برهاني قوي و مستحكم براي اثبات خداوند است.

كليد واژه ها: برهان نظم، برهان غايت شناختي، ادلة اثبات خدا، تنظيم دقيق کيهاني، اصل آنتروپيک.