عصمت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در امور دنيوي از ديدگاه فريقين

سال هفتم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

جعفر انواري/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                               anvari@qabas.net

محمدحسين فارياب/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                              m.faryab@gmail.com

دريافت: 16/08/1394 - پذيرش: 01/02/1395

چكيده

موضوع عصمت از جمله مباحث کليدي در حوزة کلام اسلامي است كه ابعادي گسترده دارد. مسئله اصلي در اين نوشتار تأکيد بر عصمت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در امور دنيوي (غير از بيان و عمل به احکام ديني) است. بسياري از عالمان شيعه بر اساس آيات قرآن و روايات معصومان و عقل عاقلان به عصمت آن حضرت در گونه هاي مختلف آن پافشاري دارند؛ اما بسياري از انديشمندان اهل سنت اين نوع از عصمت آن حضرت را نمي پذيرند، بلکه گسترة عصمت آن حضرت را تنها در امور ديني مي دانند و براي اثبات ديدگاه خود به برخي آيات و روايات استناد مي کنند که روايت بارورسازي درخت خرما از مشهورترين ادلة آنان است در اين نوشتار، ادلة اثبات اين نظريه تبيين، و نيز ادلة مخالفان در بوتة نقد نهاده شده است.

كليدواژه ها: گونه هاي عصمت، عصمت در امور غيرديني، عالمان اهل سنت، انديشمندان شيعه، آيات قرآن، روايات معصومان.