هواشناسي غدير: «آيا در غدير هوا گرم بود؟»

سال هفتم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

سيدرضا موسوي واعظ/ سطح 4 حوزه علميه قم و دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق دانشگاه تهران، پرديس فارابي

                                                                                                                                rezamo1001@gmail.com

محمدرسول آهنگران/ دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي                                            ahangaran@ut.ac.ir

بي بي صديقه مكي/ دانشجو دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران، پرديس فارابي  bibimakki@yahoo.com

دريافت: 03/12/94 - پذيرش: 16/05/1395

چكيده

نوشتار حاضر نقد و تحليل شبهه اي دربارة غدير است که اخيراً در فضاي مجازي، در قالب مقاله، پرسش و نظر، با عنوان «آيا در غدير هوا گرم بود؟» انتشار يافته است. در اين شبهه با بيان اينکه واقعة غدير مصادف با اسفندماه بوده و گرماي هوا در اين فصل، بعيد و بلکه غيرممکن است، ادعا شده استدلال شيعه بر انتصاب علي† به  عنوان جانشين پيامبر صلي الله عليه و آله بي اساس است. در پاسخ به اين پرسش، با بررسي اقليمي و تاريخي غدير و با روش تحليلي- کتابخانه اي، اثبات مي شود كه ادلة امامت بلافصل علي† منحصر به حديث غدير نيست؛ دلالت کلمة «مولا» در حديث بر ولايت منصوص علي†، متوقف بر گرماي هوا در آن روز نيست؛ گرماي هوا، در زمستان در آن منطقة جغرافيايي بُعد علمي، عقلي و يا عادي ندارد؛ روز واقعة غدير به استناد روايات اهل سنت هوا به شدت گرم بوده است و انکار گرمي هوا، برابر با تکذيب صحت صحاح و بي تأثير در مسئلة غدير مي باشد.

کليدواژه ها: غدير، ولي، مولا، خلافت، امامت.