نقد و بررسي ديدگاه شيخ مفيد در باب آموزة «عالم ذر»

سال هفتم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

مرتضي خوش صحبت/ دانشجو دكتري كلام اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره              mkhoshsohbat@gmail.com

دريافت: 11/10/1394 - پذيرش: 02/03/1395

چكيده

آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافي ميان انديشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسياري از روايات بيان مي کند روح هر انسان، پيش از تولد بدن طبيعي او وجود داشته و مراتب خاصي از معرفت را سپري کرده است. بسياري از انديشمندان اين آموزه را با اشکالات عقلي و نقلي پرشماري روبه رو مي يابند. شيخ مفيد نخستين متکلم شيعي است که به نقد اين آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندي و محتوايي به ادله نقلي آن، نقدهايي عقلي، به ويژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در اين مقاله با روش توصيفي ـ انتقادي اشکالات شيخ مفيد را مطرح ساخته و سپس در دفاع از اين آموزه، به نقد آنها پرداخته ايم.

کليدواژه ها: عالم ذر، تقدم نفس بر بدن، تعطيل نفس، تناسخ، فطرت توحيدي، شيخ مفيد.