روش شناسي خواجه نصيرالدين طوسي در اثبات عقايد ديني

سال هفتم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

بهنام ملك زاده/ دانشجو دكتري فلسفه دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  malekzadeh313@yahoo.com

حسن يوسفيان/ دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                hasanusofian@gmail.com

دريافت: 27/09/94 - پذيرش: 07/02/1395

چكيده

روش شناسي علوم را مي توان از ويژگي هاي عصر جديد برشمرد و ادعا کرد که پيشرفت علوم تا حد درخور توجهي مرهون دقت نظر در روش هاست. علم کلام نيز همچون علوم ديگر از اين قاعده مستثنا نيست و روش خاص خود را مي طلبد. پژوهش در روش علم کلام به دو شيوة تاريخي و منطقي قابل انجام است و ما در اين پژوهش بر اساس شيوة اول عمل مي کنيم و به بررسي روش کلامي خواجه نصيرالدين طوسي در مقام اثبات عقايد مي پردازيم. روش ما در اين پژوهش، توصيفي ـ تحليلي و انتقادي است. بهره گيري از روش برهاني و جدلي در مقام اثبات و دفاع، دوري از روش تمثيلي و خطابي در اين دو مقام و نيز استفاده از ظواهر محکمات قرآن و اخبار متواتر را مي توان از مهم ترين يافته هاي پژوهش در روش کلامي خواجه دانست.

کليدواژه ها: روش شناسي، روش کلامي، نصيرالدين طوسي، روش عقلي، روش نقلي، برهان، جدل، خبر واحد.