بررسي تأثير رعايت سطح فهم مخاطبان از ناحية خدا و اولياي دين در واقع‌نمايي متون ديني

سال هفتم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1395

حميدرضا مقيمي اردكاني / دانشجوي دكتري كلام اسلامي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                hmoqimi@gmail.com

محمود فتحعلي / دانشيار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 18/03/1395 ـ پذيرش: 10/08/1395

چکيده

برداشت جهان‌بيني و ايدئولوژي صحيح از متون ديني بر واقع‌نمايي آن متون توقف دارد. ممکن است برخي به واسطة ضرورت رعايت سطح فهم مخاطب و اقتضاي حکمت خدا، القاي خلاف واقع و اخفاي واقع را براي گويندة حکيم ضروري و محقق دانسته، به واسطة ويژگي پازل‌گونة واقعيت و بديهي بودن وجود برداشت‌هاي مختلف از متون ديني، اين متون را غيرواقع‌نما بينگارند. در اين مقاله با روش عقلي- تحليلي  به جهت اثبات واقع‌نمايي متون ديني به بررسي مسئله پرداخته شده است. در نتيجه اين تحقيق روشن مي‌شود كه القاي خلاف واقع از ناحيه خدا محال است و در عين حال که اخفاي واقع غير‌هدايتي ممکن است، ويژگي پازل‌گونة واقعيت نسبت به سطوح طولي واقع جاري نيست. در نهايت با تذکر قواعد فهم متون ديني و اشاره به 9 شيوة عملي رعايت سطح فهم مخاطب توسط اولياي دين، روشن مي‌شود كه سطوح متفاوت فهم مخاطبان، مانع واقع‌نمايي متون ديني نيست.

کليدواژه‌ها: واقع‌نمايي، متون ديني، کذب مصلحتي، اخفاي واقع، سطوح واقعيت، شيوه‌هاي رعايت سطح فهم.