تبيين تكامل برزخي بر اساس مباني فلسفي صدرالمتألهين

ضمیمهاندازه
4.pdf384.63 کیلو بایت

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1396

 يحيي نورمحمدي / دكتري حكمت متعاليه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                          normohamadi2531@anjomedu.ir

عبدالرسول عبوديت / استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 0 18/06/1396ـ پذيرش: 21/11/1396

چکيده

تکامل نفوس انسان‌ها در برزخ از مسائل مورد تأکيد در متون ديني است؛ اما در فلسفه به سبب برخي مباني، با مشکلاتي روبه‌روست. صدرالمتألهين صريحاً آن را نفي مي‌کند، اما به نظر مي‌رسد که بتوان بر اساس برخي مباني فلسفي صدرالمتألهين و با روشي عقلي، تکامل نفوس در برزخ را تبيين و اثبات فلسفي نمود. بر اساس برخي مباني همچون: نفي هيولاي مشائي، نفي کون و فساد در طبيعت، حرکت جوهري، و تعميم حرکت جوهري و سيلان به همه واقعياتي که مشمول دگرگوني و تغيرند، مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نتيجه گرفت که نفس، بلکه تمام واقعياتي که به دليل سيلان اشتدادي يا عروض کمالات بر آن واقعيات سيال، داراي تغيير و دگرگوني‌اند، نه براي حدوث و زوال تدريجي‌شان، و نه براي عروض حوادث بر آنها نيازمند حلول در هيولا يا تعلق به آن نيستند. بنابراين نفس در کمال‌پذيري خود نيازي به هيولا ندارد و فقدان ماده و هيولا، سبب نفي تکامل نفس در برزخ نمي‌شود.

کليدواژه‌ها: تکامل، برزخ، ابن‌سينا، صدرالمتألهين.


 

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
61