نقد استدلال‌هاي داوكينز در نفي وجود خدا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 20، بهار و تابستان 1397

عباس شيخ شعاعي / استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمي    sheikhshoaee@gmail.com
عبدالله مرتضوي‌نيا / دانشجو کارشناسي ارشد فلسفه اسلامي، دانشگاه بين‌المللي امام خميني ره قزوين    keydige1111@gmail.com
دريافت: 9/9/96 ـ پذيرش: 11/4/97
چکيده
مسئلة «وجود خدا و رابطة آن با جهان» همواره يک حوزة زنده و پويا در بحث‌هاي فلسفي بوده است. با مطرح شدن نظرية تکامل داروين در محافل علمي غرب، سؤالات بسيار مهمي در اين مسئله به‌وجود آمد. ريچارد داوکينز يک زيست‌شناس معتقد به نظرية تکامل داروين است که در آثار خود ضمن برشماري انتقادات مطرح‌شده به برخي از براهين اثبات وجود خدا، از جمله برهان وجودي، برهان نظم، برهان عليت و... در آثار خود، استدلال‌هايي براي رد وجود خداوند ارائه کرده است: برهان «نامحتملي وجود خدا»، برهان «باور خدا به‌مثابة ويروس ذهني» و برهان «رقابت تبييني خدا با علم»، از استدلال‌هاي اصلي او براي انکار وجود خداوند است. در اين مقاله دلايلي که داوکينز براي رد وجود خداوند مطرح کرده است، تبيين مي‌گردد و در ادامه بر اساس انديشه‌هاي شهيد مطهري، اليستر مک گراث و ديگر فيلسوفان دين معاصر، به نقد و بررسي آن ادله پرداخته مي‌شود.
كليد‌واژه‌ها: داوکينز، دلايل اثبات وجود خدا، الحاد، برهان نامحتملي، برهان ويروس ذهني، تبيين خداباورانه، تبيين علمي.