بررسي دلالت آيات مربوط به شاهدان امت‌ها بر عصمت همه‌جانبة انبيا عليهم السلام

ضمیمهاندازه
3.pdf348.19 کیلو بایت

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398، ص37-49

* علي فقيه/ دانشجوي دکتري‌ رشتة «تفسير تطبيقي قرآن»، دانشگاه علوم و معارف قرآن    alifaghih313@gmail.com
علي‌اكبر بابائي/ دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    ababaei@yahoo.com
سيدعبدالرسول حسيني‌زاده/ استاديار دانشكدة تفسير و معارف قرآن    hosseiny43@yahoo.com
دريافت: 1398/02/20 ـ پذيرش: 1398/06/26
چکيده
برخي از متکلمان براي اثبات عصمت همه‌جانبة انبيا علیهم السلام به دليل مستفاد از آيات مربوط به شاهدان امت‌ها تمسک جسته‌اند؛‏ بدين صورت که همة انبيا، در قيامت شاهدان به حق هستند و بدين‌روي، براي شهادت مطابق با واقع، بايد به دور از خطا و سهو و نسيان باشند. مسئله‌اي که مطرح است اين است که آيا دلالت اين استدلال بر مقصود خود، تام است يا خير؟ ملاحظه‌اي که بر آن وجود دارد اين است که آيات ذي‌ربط فقط بيانگر اين است که در هر امتي يک شاهد وجود دارد. پس ممکن است در يک زمان، چند نبي همزمان حضور داشته و فقط يک تن از آنها شاهد اعمال امت باشد. نگارنده بر اين باور است که اين شاهد، همان امام امت است. بدين‌روي، او از خطا و سهو و نسيان در امور مربوط به مشاهده اعمال بندگان مصون است. اين مقاله درصدد است با استفاده از روش «تحليل و توصيف»، ديدگاه عموم مفسران فريقين را مبني بر اينکه شهدا همان انبيا هستند، رد، و اثبات کند که شاهد هر امتي، امام آن امت است.
كليدواژه‌ها: عصمت، انبيا، امام، شاهدان امت‌ها.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
37