اثبات الهي بودن متن قرآن كريم با استفاده از تحليل فرايند ساخت معنا

ضمیمهاندازه
6.pdf332.23 کیلو بایت

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398، ص79-94

محمدكاظم شاكر/ استاد دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبائي     mk_shaker@yahoo.com
* حسام امامي دانالو / دانشجو دكتري «علوم قرآن و حديث»، دانشگاه علامه طباطبائي     hesam.e.danaloo@gmail.com
دريافت: 1398/01/24 ـ پذيرش: 1398/06/04
چکيده
الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، توجه دین‌پژوهان را به خود جلب کرده است. هر یک از آنان دیدگاه خود را دراین‌باره به بخشی از آیات قرآن کریم مستند می‌کند. پژوهش حاضر به دنبال کشف دیدگاه خود قرآن کریم است و در این مسیر، با استفاده از تحلیل «فرایند ساخت معنا» در یک ارتباط موفق، براساس دانش زبان‌شناسی و با توجه به تدریجی بودن نزول آیات قرآن کریم و همزمانی آن با دریافت واکنش‌های مخاطبان از سوی پدیدآورندة متن، چنین به دست آمد که متن قرآن کریم الهی است. ضرورت استفاده از روش مذکور بدین‌سبب است که طرف‌داران هر یک از این دو دیدگاه، یعنی الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم را، که گروه مقابل آنها را به عنوان شاهدی بر دیدگاه خود ذکر کرده است، به تأویل برده و به‌نوعی رد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به تعامل قرآن کریم با مخاطبان و روش «تحلیل فرایند انتقال معنا» در زبان‌شناسی در این پژوهش، بتوان نتیجة مذکور را به خود قرآن کریم و نه دیدگاه صاحب‌نظران نسبت داد.
کلید‌واژه‌ها: الهی بودن قرآن، بشری بودن قرآن، فرایند انتقال معنا، قرآن و معناشناسی. 

 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
79