نقش آموزه‌هاي ديني در رشد علم تجربي

ضمیمهاندازه
10.pdf336.09 کیلو بایت

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398، ص143-157

* سيدياسر صادقي / كارشناسي ارشد كلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    shs.hossein@gmail.com
يوسف دانشور / استاديار گروه كلام، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     yousef.daneshvar@gmail.com
دريافت: 1397/10/29 ـ پذيرش: 1398/03/25
چکيده
يکي از مسائل مهم در ارتباط ميان علم و دين، نوع تعاملي است که دو حوزۀ دين و علم تجربي با يکديگر دارند. به منظور فهم بهتر اين تعامل، لازم است نقش مفاهيم و آموزه‌هاي دين در روند حرکت علم ارزيابي گردد. اين مقاله برآن است تا دربارۀ آموزه‌هايي از دين سخن بگويد که نقش مثبتی در رشد و حرکت علم تجربي داشته است و القای اين نوع مضامين به جامعه موجب ترغيب ايشان به علم تجربي مي‌شود. بررسي اين آموزه‌ها و مضامين ديني همچنين مي‌تواند ما را در رسيدن به علمي که مطلوب دين است، راهنمايي کند. اين آموزه‌ها در دو حوزۀ نظري و عملي ارزيابي خواهد شد. آموزه‌هاي نظري عمدتاً در قالب مباني متافيزيکي علم تجربي در جريان حرکت علم اثرگذار بوده و آموزه‌هاي عملي عمدتاً در قالب امور انگيزشي به رشد علم کمک کرده است.
کليدواژه‌ها: اسلام، علم تجربي، آموزه، ظرفيت ايجابي، علم ديني

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
143