تحليل بسترهاي ايمان از منظر قرآن

ضمیمهاندازه
11.pdf361.48 کیلو بایت

سال دهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398، ص159-176

حامد حسینیان / دکتری فلسفۀ دین     Safir.Shahed@Gmail.com
دريافت: 19/12/1397 ـ پذيرش: 16/06/1398
چکيده 
ایمان فرایندی است که از مقدمات و بسترهای زمینه‌ساز شروع می‌شود و در نقطه‌ای به عزم ایمان منجر می‌شود و از آن پس شدت می‌گیرد. از آن‌رو که تبیین فرایند ایمان در قرآن از بایسته‌های قرآن‌پژوهان و دین‌شناسان است، در این مقاله تلاش شده است بسترهای ایمان‌ساز و نقش آنها بررسی شود. بدین منظور، با دقت تمام، آیات قرآن بررسی شد و هرچه در بیان قرآن به عنوان مقدمۀ ایمان برای مؤمنان ذکر شده بود، جمع‌آوری گردید. این مقدمات پس در چهار دستۀ زمینه‌های اخلاقی، معرفتی، ایمانی و کرداری جای گرفت. مطابق یافته‌های پژوهش، ایمان افزون بر معرفت، نیازمند بسترهای اخلاقی و رفتاری است و هر نهادی زمینۀ پذیرش ایمان را ندارد. همچنین هر مرحله از ایمان نیز در افزایش مراتب بعدی ایمان نقش زمینه‌ای دارد و برای رسیدن به ایمان مطلوب، ضروری است.
کلیدواژه‌ها: ایمان، قرآن، زمینه‌های ایمان، معرفت، اخلاق، کردار

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
159